Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

wybrany kandydat: Borys Zieleniewski, Bożepole Wielkie 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydataWytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (16 czerwca 2023)
Wprowadził: Kamil Jankowski (13 lipca 2023, 11:48:25)stanowisko:

Starszy Inspektor Weterynaryjny Do spraw: identyfikacji i rejestracji zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
termin składania dokumentów: 26 maja 2023  23:59
Ogłoszenie nr 120735 / 12.05.2023 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie
84-200 Wejherowo Chopina 11

Dołącz do nas jako:
Starszy Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: identyfikacji i rejestracji zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy
Wejherowo
Chopina 11

Ważne do 26 maja 2023 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania warunków wzajemnej zgodności.
 • wprowadza na platformę PA2A raportów z kontroli gospodarstw.
 • przeprowadza kontrole nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.
 • przeprowadza kontrole nad ochroną i dobrostanem zwierząt.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakres spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata na stanowisku o podobnym zakresie zadań.
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (jeśli dotyczy).
 • prawo jazdy kat. B.
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
 • znajomość przepisów weterynaryjnych.
 • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego.
 • umiejętność obsługi komputera.
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
 • Stołówka pracownicza.
 • Miejsce do odświeżenia się.
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy
 • praca w terenie - wyjazdy służbowe, praca w siedzibie urzędu przy komputerze, zagrożenie korupcją, reprezentacja urzędu; nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek jednopiętrowy z niskim parterem bez wind i podjazdów, wejście główne do budynku po siedmiu stopniach, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

  Wymagane dokumenty tj. życiorys, oświadczenia, zgoda oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy pobrać ze strony www.piwwejherowo.bip2.pl. Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie wymaganych dokumentów wymienionych w części ,,dokumenty i oświadczenia niezbędne" oraz ,,dokumenty i oświadczenia dodatkowe". W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się te oferty, które zawierają własnoręcznie podpisane wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub emailem o ich terminie. Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą. Oferty odrzucone lub przesłane po terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 672 18 60, 660730437.

  Pracę możesz rozpocząć od: 2023-06-05
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy.
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (jeśli dotyczy),.
 • oświadczenie dot. posiadania prawa jazdy.
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (do pobrania ze strony: www.piwwejherowo.bip2.pl).
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aplikuj do: 26 maja 2023 

Aplikuj mailowo na adres: ksiegowosc@piwwejherowo.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 120735 / 12.05.2023. 
Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 120735" na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Chopina 11
84-200 Wejherowo

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: (58)6721860 lub mailowego na adres: ksiegowosc@piwwejherowo.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 26.05.2023.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: -przez email: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie z siedzibą przy ul. Chopina 11, 84-200 Wejherowo z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe mogą być przekazywane : podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom współpracującym z PIW Wejherowo w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne - w szczególności usługi teleinformatyczne, prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia, usługi kurierskie, pocztowe - związane z utylizacją dokumentacji oraz inny nośników zawierających dane osobowe.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (12 maja 2023)
Opublikował: Kamil Jankowski (12 maja 2023, 14:49:12)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (13 lipca 2023, 11:48:25)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 431