Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (30 maja 2023)
Wprowadził: Kamil Jankowski (30 maja 2023, 12:59:21)stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
termin składania dokumentów: 22 maja 2023  23:59
Ogłoszenie nr 120711 / 12.05.2023 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
83-300 Kartuzy ul. Słoneczna 1

Dołącz do nas jako:
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: ds. zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy
Kartuzy
ul. Słoneczna 1

Ważne do 22 maja 2023 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzenia epizootycznego celem potwierdzenia lub wykluczenia choroby.
 • prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawania nakazów i zakazów mających na celu zwalczanie choroby.
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 • organizacja monitoringu i nadzór nad jego realizacją, nadzór nad pobieraniem oraz dostarczaniem do laboratorium próbek do celów diagnostycznych związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie: a) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego.
 • badanie zwierząt w obrocie i wystawianie świadectw zdrowia oraz innych dokumentów.
 • opracowywanie programów i planów dotyczących monitoringu chorób zwierząt oraz planów zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonoz lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby.
 • prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne.
 • prawo jazdy kat B
 • prawo wykonywania zawodu.
 • znajomość przepisów weterynaryjnych.
 • biegła obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co oferujemy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu.
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
 • budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy.
 • brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 • praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszelkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość ,przekonania polityczne , przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B.
 • kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz(dokumenty dodatkowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Aplikuj do: 22 maja 2023

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 120711" na adres: 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
83-300 Kartuzy
ul. Słoneczna 1
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej- Inspektor weterynaryjny w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt"

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 58 681 10 15 lub mailowego na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 22.05.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 58 681 10 15.
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (12 maja 2023)
Opublikował: Kamil Jankowski (12 maja 2023, 08:50:37)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (30 maja 2023, 12:59:21)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 387