Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2023

wybrany kandydat: Jolanta Wojcieszak, Tczew 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (19 stycznia 2023)
Wprowadził: Kamil Jankowski (17 lutego 2023, 10:40:34)stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: IRZ i dobrostanu w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
termin składania dokumentów: 2 stycznia 2023  23:59
Ogłoszenie nr 112845 / 23.12.2022

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
83-110 Tczew ul. 30 Stycznia 29

Dołącz do nas jako:
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: IRZ i dobrostanu w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Umowa o pracę na czas zastępstwa
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1/1

Miejsce pracy
Tczew
ul. 30 Stycznia 29

Ważne do 2 stycznia 2023 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • wykonuje czynności z zakresu zadań inspekcji weterynaryjnej określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej.
 • realizuje zadania związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt (IRZ).
 • realizuje zadania w zakresie kontroli wymogów Wzajemnej Zgodności (croos-compliance).
 • realizuje zadania związane z dobrostanem zwierząt.
 • opracowuje harmonogramy, plany, sporządza sprawozdania dot. badań monitoringowych, kontroli dobrostanu i identyfikacji zwierząt.
 • prowadzi wymianę informacji w systemach informatycznych (TRACES, VetLink, CBD IRZ, Platforma aplikacyjna IRZ).
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (dotyczy lekarzy weterynarii).
 • Znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Biegła znajomość obsługi komputera.
 • Czynne prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Udokumentowane kursy i szkolenia związane z tematyką weterynaryjną.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, komunikatywność.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację.
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami. Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów. Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godziny dziennie.
 • Stanowisko pracy usytuowane w budynku jednopiętrowym, niedostosowanym do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami: brak podjazdu dla wózków inwalidzkich; brak windy; wąskie schody i korytarze; toalety niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 • Od frontu budynku dostępne są oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny, niezbędny do pracy, sprzęt biurowy.
 • Praca w godzinach 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku; wyjścia i wyjazdy służbowe samochodem służbowym; udział w szkoleniach i konferencjach.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Prosimy o dokładne sprawdzenie kompletności dokumentów oraz składanych podpisów i wskazanie numeru głoszenia na dokumentach aplikacyjnych.

  Planujemy następujące metody/techniki naboru:
  - Rozmowa kwalifikacyjna.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa jazdy kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia.
Aplikuj do: 2 stycznia 2023

Aplikuj mailowo na adres: piwtcze@gdansk.wiw.gov.pl, w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 112845 / 23.12.2022Lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112845" na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie - sekretariat:
ul. 30 Stycznia 29, 83-110 Tczew
w godzinach 7:30 - 15:30

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: tel. (58) 531 15 53 lub +48 781 691 781 lub mailowego na adres: piwtcze@gdansk.wiw.gov.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.01.2023.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie tel. (58) 531 15 53.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Marek Mróz tel. +48 605 116 147 e-mail: iod@biuropiomar.pl.
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie.
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (23 grudnia 2022)
Opublikował: Kamil Jankowski (23 grudnia 2022, 08:14:49)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (17 lutego 2023, 10:40:34)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 432