Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2024

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (14 grudnia 2022)
Wprowadził: Kamil Jankowski (15 grudnia 2022, 09:00:10)stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
termin składania dokumentów: 5 grudnia 2022  23:59
Ogłoszenie nr 111127 / 24.11.2022

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
83-300 Kartuzy ul. Słoneczna 1

Dołącz do nas jako:
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy
Kartuzy
ul. Słoneczna 1

Ważne do 5 grudnia 2022 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem i przetwórstwem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją.
 • przetwórstwem i przechowywaniem środków spożywczych pochodzenia zwierząt, w tym mleka i jego przetworów.
 • kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych.
 • realizacja programu badań monitoringowych.
 • pobieranie próbek do celów diagnostycznych.
 • kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii.
 • wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz warunków zdrowotnych żywności.
 • przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur.
 • współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami.
 • współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne.
 • prawo jazdy kat B.
 • prawo wykonywania zawodu.
 • znajomość prawa weterynaryjnego w zakresie bezpieczeństwa żywności, postępowania administracyjnego oraz przepisów o służbie cywilnej.
 • umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego, w tym MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co oferujemy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu.
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
 • budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy, 
 • brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, 
 • praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe.

Dodatkowe informacje
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz(dokumenty dodatkowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Aplikuj do: 5 grudnia 2022 

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 111127" na adres: 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
83-300 Kartuzy
ul. Słoneczna 1
z dopiskiem "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej - Inspektor weterynaryjny w zespole do spraw
bezpieczeństwa żywności"

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 58 681 10 15 lub mailowego na adres: piwkart@gdansk.wiw.gov.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 05.12.2022.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: 25 681 10 15.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (24 listopada 2022)
Opublikował: Kamil Jankowski (25 listopada 2022, 09:20:23)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (15 grudnia 2022, 09:00:10)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 528