Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2018

przyczyna unieważnienia: Błędy w ogłoszeniu


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (5 listopada 2018)
Wprowadził: Kamil Jankowski (5 listopada 2018, 15:26:26)stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: ds. pasz i utylizacji w zespole ds. pasz i utylizacji

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
termin składania dokumentów: 10 listopada 2018  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 37187 z dnia 01.11.2018 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1
DODATKOWE: Zastępstwo

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: ds. pasz i utylizacji
w zespole ds. pasz i utylizacji


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
KARTUZY 

KARTUZY, POWIAT KARTUSKI

ADRES URZĘDU:
83-300 KARTUZY, UL. SŁONECZNA 1


WARUNKI PRACY
  praca na terenie powiatu kartuskiego- wyjazdy służbowe i w siedzibie

ZAKRES ZADAŃ
 - realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz rozporządzeń 183/2005, 1831/2004, 882/2005, 1069/2009, 999/2001, 142/2011
 - realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
 - raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz
 - nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze
 - prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005
 - nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach
 - nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005
 - nadzór nad obrotem paszami
aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz
 - nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego
 - nadzór nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych
 - nadzór nad hurtowniami karm dla zwierząt domowych
 - nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009
 - nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z art. 18 rozporządzenia 1069/2009

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - prawo jazdy kat B
 - prawo wykonywania zawodu
 - znajomość przepisów weterynaryjnych
 - biegła obsługa komputera
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - Wykształcenie: wyższe
 - komunikatywność
 - dyspozycyjność
 - umiejętność pracy w zespole

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - Życiorys/CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 10.11.2018
 - Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach 
83-300 Kartuzy 
ul. Słoneczna 1 
z dopiskiem" Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej -Inspektor Weterynaryjny w zespole ds. pasz i utylizacji"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: 58 681 10 15
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszelkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość , przekonania polityczne , przynależność związkową , pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (1 listopada 2018)
Opublikował: Kamil Jankowski (2 listopada 2018, 07:59:01)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (5 listopada 2018, 15:26:26)
Zmieniono: Korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207