Wymogi wzajemnej zgodności

Wymogi wzajemnej zgodności – Cross Compliance

Wymogi podlegające kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną
   
Wykaz norm i wymogów obowiązujących od 2015 roku (1058kB) pdf
Naruszenie BW4.1 (396kB) pdf

Obszar A - 2009 r. IDENTYFIKACJA I REJESTRACJA ZWIERZĄT

PODSTAWOWE WYMAGANIA:
 • Rolnik posiada numer siedziby stada.
 • Prowadzona jest księga rejestracji bydła, świń, owiec i kóz.
 • W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła, świń, owiec i kóz są oznakowane zgodnie z przepisami.
 • W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła posiadają paszporty z aktualnymi wpisami.
 • Wpisy do księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz dokonuje się w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu.
 • Dane zawarte w księdze rejestracji bydła, świń, owiec i kóz przechowywane są przez okres 3 lat od dnia utraty/zbycia zwierzęcia.
 • Posiadacze bydła (poza podmiotami zajmującymi się transportem), mają obowiązek zgłaszania wszelkich zdarzeń wraz z datami tych zdarzeń do biur powiatowych ARiMR w terminie do 7 dni od dnia zajścia danego zdarzenia.
 • Dokumenty przewozowe dla owiec i kóz przechowywane są przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia przewozu zwierząt do miejsca przeznaczenia.
 • Spis owiec i kóz dokonywany jest w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy i jest przekazywane do biur powiatowych zgodnie z przepisami.

Wymogi zgodne są z przepisami prawa krajowego: Ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) z poź. zm. oraz rozporządzeń wykonawczych do Ustawy.

Szczegółowy wykaz wymogów wzajemnej zgodności w obszarze identyfikacji i rejestracji zwierząt wymieniony jest w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. Nr 17, poz. 224).


Obszar B - 2011 r. ZDROWIE PUBLICZNE I ZDROWIE ZWIERZĄT

Wymóg 10
 • Zakaz stosowania w gospodarstwach hodowlanych substancji niedozwolonych.

 • Zakaz uboju zwierząt oraz umieszczania na rynku mięsa od tych zwierząt, którym podano substancje niedozwolone.

Wymóg 11
 • Zakaz wprowadzania na rynek środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego szkodliwych dla ludzi lub nie nadających się do spożycia przez ludzi.

 • Zakaz wprowadzania na rynek oraz podawania zwierzętom gospodarskim paszy uznanej za niebezpieczną.

 • Przestrzeganie obowiązków przez podmioty działające na rynku spożywczym i pasz:
- Przestrzeganie maksymalnego limitu substancji farmakologicznie czynnych i ich pozostałości w spożywczych produktach pochodzenia zwierzęcego.
- Przestrzeganie wymogów higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
- Przestrzeganie przepisów w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (mleka, siary oraz jaj).
- Przestrzeganie wymogów dotyczących higieny pasz i żywienia zwierząt.
- Przestrzeganie maksymalnych limitów najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Wymóg 12
 • Zapobieganie i zwalczanie niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE):
- zakaz karmienia przeżuwaczy białkiem pochodzenia zwierzęcego
- powiadamianie podejrzenia o zakażenie TSE odpowiednim władzom
- zakaz wprowadzania na rynek żywych zwierząt, ich nasienia, zarodków i komórek jajowych oraz potomstwa pierwszego pokolenia , nasienia, zarodków i komórek jajowych zwierząt podejrzanych podejrzanych lub chorych na TSE.

Wymóg 13
 • Obowiązek natychmiastowego powiadamiania odpowiednich władz o podejrzeniu pryszczycy.

Wymóg 14
 • Obowiązek natychmiastowego powiadamiania odpowiednich władz o podejrzeniu niektórych chorób zakaźnych zwierząt, tj. pomoru bydła, pomoru małych przeżuwaczy, choroby pęcherzykowej świń, choroby niebieskiego języka, epizootycznej choroby krwotocznej jeleni, ospy owiec i kóz, pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej, afrykańskiego pomoru świń, guzowatej choroby skóry bydła, gorączki doliny Rift.

Wymóg 15
 • Obowiązek natychmiastowego powiadamiania odpowiednich władz o podejrzeniu wystąpienia choroby niebieskiego języka.

Obszar C - 2013 r. DOBROSTAN ZWIERZĄT

POMORSKI  WOJEWÓDZKI  LEKARZ  WETERYNARII  PRZYPOMINA,  ŻE  OD  DNIA  1  STYCZNIA  2013 r. ZACZYNAJĄ  OBOWIĄZYWAĆ  WYMOGI  WZAJEMNEJ  ZGODNOŚCI  W  OBSZARZE  C

– DOBROSTAN  ZWIERZĄT.

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną broszurą informacyjną dotyczącą wszystkich wymogów Cross Compliance – obszar  A od 2009 r., obszar B od 2011 r.  i obszar C, który obowiązuje od 01.01.2013 r.

Broszura przygotowana została przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalembę i zamieszczona na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Kontrole beneficjentów – Kontrole Cross Compliance.

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/kontrole/dll/broszura_1t.pdf

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Widulińska (5 marca 2015)
Opublikował: Wojciech Zalewski (5 marca 2015, 08:01:58)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (23 września 2015, 08:16:42)
Zmieniono: Dodanie informacji o naruszeniu BW4.1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3530