wybrany kandydat: Iwona Jarzombek, Gdynia 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończono wyborem kandydatki/kandydata


Wytworzył: PWLW (16 września 2021)
Wprowadził: Wojciech Zalewski (16 września 2021, 14:09:09)stanowisko:

Sekretarka

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 23 sierpnia 2021  23:59
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 
poszukuje kandydatów na stanowisko:
sekretarka
 
Wymiar etatu: 1/1
Liczba stanowisk pracy: 1
 
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
ul. Na Stoku 50, 80 – 958 Gdańsk
 
WARUNKI PRACY
praca w siedzibie urzędu praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek czteropiętrowy z wysokim parterem - bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dziewięciu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

ZAKRES ZADAŃ
 • obsługa techniczna sekretariatu - połączenia telefoniczne, obsługa faxu, obsługa poczty elektronicznej, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji, podział korespondencji, pisanie pism urzędowych,
 • rejestrowanie spraw do załatwienia i informowanie o nich Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, 
 • udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych pracowników Inspektoratu, 
 • wystawianie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych, 
 • obsługa organizacyjna narad i posiedzeń.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie: średnie
 • znajomość zasad przyjmowania i ewidencjonowania korespondencji, 
 • otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji, 
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, 
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej, 
 • umiejętność pracy w zespole, 
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, 
 • korzystanie z pełni praw publicznych, 
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, 
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, 
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 
TERMINY I  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 23 sierpnia 2021r.
Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 - 958 GDAŃSK
 
 
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku  (adres siedziby: ul. Na Stoku 50, 80 - 958 Gdańsk, e-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 302-32-52)
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 300 39 61
 • Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko pracy oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 
Informacje o odbiorcach danych:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;
 • podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych. 
Informujemy również, że Administrator Danych nie będzie przekazywał danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych. 
 • Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych;
   - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na wolne stanowisko pracy.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
 
INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze stronyhttp://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23.
Za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.

metryczka


Wytworzył: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (10 sierpnia 2021)
Opublikował: Kamil Jankowski (11 sierpnia 2021, 07:43:16)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (16 września 2021, 14:09:09)
Zmieniono: Wstawienie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 391