stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

miejsce pracy: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
termin składania dokumentów: 4 sierpnia 2020  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 66071 z dnia 22.07.2020 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Gdańsk 

ADRES URZĘDU:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 
ul. Na Stoku 50
80 – 958 Gdańsk

WARUNKI PRACY
praca w siedzibie urzędu oraz w terenie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe, budynek czteropiętrowy z wysokim parterem - bez windy i podjazdów, wejście główne do budynku po dziewięciu stopniach, stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach

ZAKRES ZADAŃ
 - przeprowadzanie kontroli merytorycznej działalności i dokumentacji Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, m.in. w zakresie nadzoru nad działalnością Rolniczego Handlu Detalicznego,
 - opracowywanie pod względem merytorycznym projektów decyzji i innych dokumentów z zakresu bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
 - przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji pokontrolnej Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego, m.in. w zakresie Rolniczego Handlu Detalicznego,
 - nadzorowanie i weryfikacja prowadzonych przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii rejestrów działalności m.in. Rolniczego Handlu Detalicznego,
 - przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań z zakresu działalności Rolniczego Handlu Detalicznego oraz pozyskiwanie i analiza danych od Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego,
 - śledzenie wymagań eksportowych do krajów trzecich, weryfikacja aplikacji zakładów ubiegających się o uprawnienia eksportowe, przechowywanie, ewidencjonowanie oraz dystrybucja eksportowych i przed eksportowych świadectw zdrowia dla towarów przeznaczonych na eksport do krajów trzecich,
 - prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa żywności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 - prawo jady kat. B,
 - znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 - znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
 - znajomość żywnościowych przepisów weterynaryjnych,
 - umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 - umiejętność obsługi komputera,
 - umiejętność pracy w zespole,
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - oświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 - oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 04.08.2020
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Na Stoku 50
80 - 958 GDAŃSK

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 - Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku (adres siedziby: ul. Na Stoku 50, 80 - 958 Gdańsk, e-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 302-32-52)
Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 300 39 61
 - Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe; podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych. Informujemy również, że Administrator Danych nie będzie przekazywał danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 - Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
 - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23 . Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 58 302 32 43.

metryczka


Wytworzył: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (22 lipca 2020)
Opublikował: Kamil Jankowski (22 lipca 2020, 10:33:12)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (22 lipca 2020, 11:19:05)
Zmieniono: Korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 308