Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (7)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (68)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Mirosława Mazurek, Gdańsk 
uzasadnienie wyboru:


Wytworzył: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (14 października 2019)
Wprowadził: Wojciech Zalewski (14 października 2019, 10:49:31)stanowisko:

starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej Pracownia Mikrobiologii Żywności

miejsce pracy: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku
termin składania dokumentów: 16 września 2019  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 53764 z dnia 06.09.2019 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
starszy laborant w zakładzie higieny weterynaryjnej
Pracownia Mikrobiologii Żywności


WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
GDAŃSK 

ZAKŁAD HIGIENY WETERYNARYJNEJ 
UL. KARTUSKA 249 
80 – 125 GDAŃSK 

ADRES URZĘDU:
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII 
UL. NA STOKU 50 
80 - 958 GDAŃSK 


WARUNKI PRACY
 praca w laboratorium przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca w warunkach narażenia na działanie odczynników chemicznych i biologicznych, narzędzia i materiały pracy - urządzenia i sprzęt laboratoryjny właściwy dla rodzaju prowadzonych badań, komputer i sprzęt biurowy, budynek trzypiętrowy bez windy, wejście główne do budynku po jednym stopniu, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

ZAKRES ZADAŃ
 - wykonywanie badań zgodnie z procedurami i instrukcjami,
 - przygotowywanie dokumentacji dla poszczególnych etapów badań,
 - realizowanie założeń polityki jakości i procedur,
 - monitorowanie warunków środowiskowych w pracowni,
 - udział w procesie walidacji i sterowania jakością badań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: średnie z zakresu nauk weterynaryjnych lub biologicznych
 - znajomość obsługi wyposażenia laboratoryjnego,
 - znajomość podstawowych zasad technik laboratoryjnych i obliczeń wyników,
 - umiejętność pracy w zespole,
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 16.09.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 
ul. Na Stoku 50 
80 - 958 GDAŃSK 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 - Administrator danych i kontakt do niego: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Na Stoku 50, 80 - 958 Gdańsk, e-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 302-32-52)
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: e-mail: iod@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 300 39 61
 - Cel przetwarzania danych: 
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 - Okres przechowywania danych: 
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: 
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych: 
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. 
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. 
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. 
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. 

metryczka


Wytworzył: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (6 września 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (6 września 2019, 09:34:58)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (14 października 2019, 10:49:31)
Zmieniono: Wstawienie wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 291