Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (24 maja 2019)
Wprowadził: Kamil Jankowski (24 maja 2019, 12:06:57)stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: ds. ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim
termin składania dokumentów: 19 kwietnia 2019  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 45791 z dnia 08.04.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: ds. ochrony zwierząt
w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt


WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
NOWY DWÓR GDAŃSKI
 

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 
UL. TCZEWSKA 28 
82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI


WARUNKI PRACY
 - Praca w siedzibie Inspektoratu, praca w terenie - obszar powiatu nowodworskiego, wyjazdy służbowe,   - udział w szkoleniach, jazda samochodem do celów służbowych, praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych, kontakt ze zwierzętami - narażenie na czynniki zoonotyczne, 
 - Miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na parterze budynku. Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu. Brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych 

ZAKRES ZADAŃ
 - prowadzenie kontroli z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt;
 - prowadzenie kontroli z zakresu wymogów wzajemnej zgodności;
 - prowadzenie kontroli z zakresu minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich;
 - kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zwierząt;
 - prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt, wymogów wzajemnej zgodności oraz minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich;
 - kontrola bezpieczeństwa i przestrzegania wymogów weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego – miejsca pozyskiwania mleka, które jest wprowadzane do obrotu;
 - współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z instytucjami i organizacjami krajowymi na rzecz ochrony zwierząt;
 - prowadzenie postępowania mandatowego, administracyjnego wynikającego z Kodeksu postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego wynikającego z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 - Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 - Prawo jazdy kat. B
 - Znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 - Rzetelność , samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 - Uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego krajowego i Unii Europejskiej
 - Znajomość przepisów prawa administracyjnego i mandatowego
 - Umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 - Komunikatywność , dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopia zaświadczenia Izby Lekarsko-weterynaryjnej potwierdzające prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 - Kopia prawa jazdy
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 19.04.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
Tczewska 28 
82-100 Nowy Dwór Gdańskim 
z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia" 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Dworze Gdańskim ul. Tczewska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. 55 247-26-35
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach, związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - przez e-mail: iod@gdansk.wiw.gov.pl , - telefonicznie (58) 300-39-61, - listownie na adres: Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 - Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe mogą być przekazywane: Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa Podmiotom współpracującym z PIW Nowy Dwór Gdański w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi: -teleinformatyczne -prawne, doradcze oraz wspierające PIW w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia -kurierskie, pocztowe -związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 - Uprawnienia:
- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 - Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną 
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieniu telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (55) 247-26-35. 

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (8 kwietnia 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (8 kwietnia 2019, 08:11:34)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (24 maja 2019, 12:06:57)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 662