Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2023

wybrany kandydat: Katarzyna Dajnowiec, Pierwoszyno 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (2 grudnia 2022)
Wprowadził: Kamil Jankowski (23 grudnia 2022, 08:20:22)stanowisko:

Specjalista w zespole ds. finansowo-księgowych

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku
termin składania dokumentów: 30 listopada 2022  23:59
Ogłoszenie nr 110828 / 19.11.2022 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku
84-100 Puck Wejherowska 38

Dołącz do nas jako:
Specjalista
w zespole ds. finansowo-księgowych

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy
Puck
ul. Wejherowska 38

Ważne do 30 listopada 2022 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • kompleksowo prowadzi akta osobowe.
 • prowadzi ewidencję czasu pracy oraz ewidencję nieobecności pracowników w programie kadrowym.
 • przygotowuje dokumentację związaną z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
 • organizuje nabory na wolne stanowiska pracy.
 • wystawia zaświadczenia dotyczące zatrudnienia.
 • prowadzi dokumentację związaną z działalnością socjalną.
 • sporządza sprawozdania GUS oraz sprawozdania z realizacji zadań, które wynikają z ustawy o służbie cywilnej.
 • nadzoruje realizację ocen okresowych.
 • realizuje zadania związane ze sporządzaniem oraz wartościowaniem opisów stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej oraz zadania związane ze sporządzaniem zakresów czynności.
 • prowadzi sprawy związane z badaniami lekarskimi w zakresie medycyny pracy.
 • prowadzi ewidencję majątku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, sporządza spisy z natury rzeczowych składników majątkowych, porównuje ich wartości z danymi z ksiąg rachunkowych oraz ustala ewentualne różnice.
 • prowadzi rejestry umów, pieczęci, zarządzeń, odzieży roboczej.
 • sporządza zamówienia, zaopatrzenia na zakup sprzętu gospodarczego, biurowego, odzieży ochronnej oraz innych.
 • prowadzi dokumentację związaną z administrowaniem budynków; umowy najmu dzierżawy.
 • ścisła współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Główną Księgową.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności umożliwiającej wykonywanie pracy na powierzonym stanowisku.
 • prawo jazdy kat. B.
 • dobra znajomość ustawy Kodeks Pracy, ustawy o służbie cywilnej, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń wykonawczych do nich.
 • biegła znajomość obsługi komputera i programów komputerowych oraz urządzeń biurowych.
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne.
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu.
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca w siedzibie urzędu; budynek piętrowy, bez windy, wyjazdy służbowe (szkolenia, narady)..
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy.
 • Wyposażenie stanowiska: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.
 • Pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

  PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:
  1. weryfikacja formalna złożonych ofert.
  2. rozmowa kwalifikacyjna.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dołącz, jeśli posiadasz(dokumenty dodatkowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 30 listopada 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 110828" na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Wejherowska 38,
84-100 Puck

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 58 673-10-90 wewn. 23 lub 29 lub mailowego na adres: ksiegowosc@gdansk.wiw.gov.pl.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2022.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku (adres siedziby: ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck, e-mail: biuro@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 302-32-52).
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@gdansk.wiw.gov.pl, tel. 58 300 39 61.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 • Informacje o odbiorcach danych: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe; podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych. Informujemy również, że Administrator Danych nie będzie przekazywał danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (19 listopada 2022)
Opublikował: Kamil Jankowski (21 listopada 2022, 08:42:15)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (23 grudnia 2022, 08:20:22)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 238