Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2022

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (5 listopada 2022)
Wprowadził: Kamil Jankowski (8 listopada 2022, 10:24:38)stanowisko:

Starszy Inspektor Weterynaryjny do spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
termin składania dokumentów: 7 listopada 2022  23:59
Ogłoszenie nr 107635 / 05.10.2022

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
76-200 Słupsk ul. Armii Krajowej 29

Dołącz do nas jako:
starszy inspektor weterynaryjny
Do spraw: Zdrowia i Ochrony Zwierząt w Zespole ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy

Słupsk
ul. Armii Krajowej 29

Ważne do 7 listopada 2022 r.


Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:

 • Rejestruje i wyrejestrowuje podmioty będące pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
 • Kontroluje podmioty znajdujące się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej
 • Zwalcza choroby zakaźne zwierząt
 • Realizuje program badań monitoringowych zwierząt w kierunku chorób zakaźnych zwierząt łącznie z przygotowaniem dokumentacji tematycznej
 • Kontroluje przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony i dobrostanu zwierząt
 • Nadzoruje obrót, handel, import i eksport zwierząt oraz materiału biologicznego
 • Sporządza sprawozdawczość

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz krajowych i wspólnotowych przepisów weterynaryjnych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, dobrostanu zwierząt, rejestracji i identyfikacji zwierząt oraz postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Staż pracy co najmniej 1 rok w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Specjalizacja z zakresu "Epizootiologia i administracja weterynaryjna"
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym

Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • Praca z użyciem monitora ekranowego powyżej 4 godziny dziennie.
 • Wyjścia i wyjazdy służbowe na terenie powiatu słupskiego i m. Słupska.
 • Stanowisko pracy usytuowane w jednopiętrowym budynku niedostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Brak windy i innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo - wąskie schody i korytarze, drzwi wejściowe nie są otwierane automatycznie.
 • Toalety nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy - drukarka, niszczarka.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja formalna złożonych ofert
 • rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie z Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • Oświadczenie o posiadaniu aktualnego prawa jazdy kat. B
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie - epizootiologia i administracja weterynaryjna
Aplikuj do: 7 listopada 2022

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 107635" na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku
ul. Armii Krajowej 29
76-200 Słupsk


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 59 84 23 107, 59 84 25 185 wew. 40
lub mailowego na adres: piwslup@gdansk.wiw.gov.pl

Więcej o pracy na stronie urzędu: https://www.piw.slupsk.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.11.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

    Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk, reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku, adres kontaktowy e-mail: piwslup@gdansk.wiw.gov.pl, tel. +48 59 842 51 85, 842 31 07 lub fax +48 59 727 32 47.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Słupsku: e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być: • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe; • podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych. Informujemy również, że Administrator Danych nie będzie przekazywał danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: PLW (5 października 2022)
Opublikował: Wojciech Zalewski (5 października 2022, 21:16:50)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (8 listopada 2022, 10:24:38)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 423