Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Referent do spraw obsługi sekretariatu

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
termin składania dokumentów: 27 czerwca 2022  23:59
Ogłoszenie nr 100990 / 16.06.2022

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 25

Dołącz do nas jako:
referent
Do spraw obsługi sekretariatu Zespół ds. administracyjnych

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Umowa na czas określony (np. projektu)
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1
 
Miejsce pracy

Biuro Gdańsk, ul.Kartuska 249

Ważne do 27 czerwca 2022 r.


Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:

 • zapewnia właściwą organizację pracy sekretariatu
 • koordynuje przyjęcia interesantów
 • udziela informacji interesantom, a w razie potrzeby kieruje ich do właściwych komórek organizacyjnych
 • nadzoruje przygotowanie i obsługę spotkań Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy
 • rejestruje przychodzącą i wychodzącą korespondencję oraz nadzoruje jej obieg
 • wypisuje i prowadzi ewidencję delegacji służbowych i kart drogowych
 • prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania
 • obsługuję telefonów i pocztę elektroniczną
 • zaopatruje w artykuły niezbędne do funkcjonowania biura Inspektoratu
 • zaopatruje pracowników biura w materiały niezbędne do realizacji zadań
 • prowadzi ewidencję sprzętu wykorzystywanego do pracy w biurze w Gdańsku, w tym zleca konserwację lub naprawy
 • nadzoruje kalibrację, wzorcowanie sprzętu pomiarowego
 • prowadzi sprawy związane z archiwum zakładowym
 • zabezpiecza, porządkuje i ewidencjonuje dokumentację archiwum zakładowego
 • archiwizuje dokumenty związane z obsługą sekretariatu

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok na stanowisku w obszarze obsługi sekretariatu i archiwum zakładowego
 • kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
 • znajomość obsługi komputera, programów komputerowych ( Word, Excel itp)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • dyspozycyjność i zaangażowanie

Co oferujemy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy

 • praca administracyjna w siedzibach urzędu -praca przy komputerze - biuro w  Gdańsku znajduję się na znajduję się na 1 p., budynek  nie posiada windy

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Aplikuj do: 27 czerwca 2022

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 100990" na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25
83-000 Pruszcz Gdański


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 58/692-07-06
lub mailowego na adres: piwprus@gdansk.wiw.gov.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.06.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

    Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 25 tel.58/692-07-06
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodprus@gdansk.wiw.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim (komórka kadrowa, księgowość) , Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń

    Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej (400kB) pdf

metryczka


Wytworzył: PLW (16 czerwca 2022)
Opublikował: Wojciech Zalewski (16 czerwca 2022, 19:51:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1831