Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


Wytworzył: PWLW (1 lipca 2022)
Wprowadził: Wojciech Zalewski (4 lipca 2022, 07:38:54)stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni
termin składania dokumentów: 22 czerwca 2022  23:59
Ogłoszenie nr 100442 / 08.06.2022

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni
81-506 Gdynia ul. Stryjska 25

Dołącz do nas jako:
inspektor weterynaryjny
Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy:
Gdynia
ul. Stryjska 25

Ważne do 22 czerwca 2022 r.Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:

 • prowadzi kontrole w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt
 • pobiera i wysyła próbki do badań
 • prowadzi dokumentację monitoringu chorób zakaźnych zwierząt
 • nadzoruje przestrzeganie warunków weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie
 • prowadzi kontrole nad przemieszczaniem zwierząt w kraju, w handlu i obrocie oraz prowadzi związaną z tym dokumentację
 • prowadzi nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • prowadzi wymagane rejestry oraz sprawozdawczość w zespole

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • podstawowa znajomość KPA oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań w Inspekcji Weterynaryjnej lub lecznictwie
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Co oferujemy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Stołówka pracownicza
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
 • praca w siedzibie urzędu i w terenie
 • budynek jednopiętrowy, bez wind i podjazdów
 • łazienki nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • zagrożenie korupcją
 • stres związany z obsługą petentów i przeprowadzaniem kontroli
 • ryzyko związane z postępowaniem ze zwierzętami i prowadzeniem samochodu
 • wyjazdy służbowe i udział w szkoleniach

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy pobrać ze strony https://piwgdynia.mojbip.pl w zakładce "Formularze i druki"
Pracę możesz rozpocząć od: 2022-07-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • oświadczenie o posiadanym prawie jazdy
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (do pobrania ze strony https://piwgdynia.mojbip.pl)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj do: 22 czerwca 2022

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 100442" na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni
ul. Stryjska 25, 81 - 506 Gdynia

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 660-782-252
lub mailowego na adres: m.godzinska@piwgdynia.pl

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.06.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

    Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni, ul. Stryjska 25, 81 - 506 Gdynia
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gdyni, ul. Stryjska 25, 81 - 506 Gdynia z dopiskiem " Inspektor Ochrony Danych"
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gdyni, pracownik zespołu administracyjno-finansowego, sekretarka
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

metryczka


Wytworzył: PLW (8 czerwca 2022)
Opublikował: Wojciech Zalewski (8 czerwca 2022, 08:41:10)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (4 lipca 2022, 07:38:54)
Zmieniono: Wstawienie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 356