Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2022

wybrany kandydat: Arkadiusz Bianga, Lębork 
uzasadnienie wyboru: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (7 czerwca 2022)
Wprowadził: Kamil Jankowski (7 czerwca 2022, 10:01:44)stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
termin składania dokumentów: 31 maja 2022  23:59
Ogłoszenie nr 9839810.05.2022

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
84-300 Lębork Ul. Weterynaryjna 1

Dołącz do nas jako:
Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1


Miejsce pracy
ul. Weterynaryjna 1 
84-300 Lębork

Ważne do 31 maja 2022 r.

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka i jego przetworów,
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień wynikających z pełnionego nadzoru,
 • Kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych,
 • Realizacja programu badań monitoringowych,
 • Pobieranie próbek do celów diagnostycznych,
 • Kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii,
 • Przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur,
 • Współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • Prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów RASFF, TRACES, SPIWET na poziomie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
 • Dokumentowanie badań i odpraw żywności pochodzenia zwierzęcego w handlu i eksporcie,
 • Prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • Sporządzanie i przestrzeganie planów działalności z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne.
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość prawa weterynaryjnego w zakresie bezpieczeństwa żywności, postępowania administracyjnego oraz przepisów o służbie cywilnej.
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, MS OFFICE.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co oferujemy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”).
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu.
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu.
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników.

Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy
 • Praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu (kontrole wykonywane w terenie- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 Stres związany z obsługą Obywateli - interesantów oraz przeprowadzeniem kontroli. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa innych urządzeń biurowych. Kontakt z materiałem biologicznym i środkami dezynfekującymi. Budynek jednopiętrowy bez wind. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, podjazd do budynku.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

  INNE INFORMACJE W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.piwlebork.bip2.pl/. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 59 86 22 180.
Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 • CV i list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Aplikuj do 31 maja 2022

Wyślij na adres: piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl lub w formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 98398" na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
ul. Weterynaryjna 1
84-300 Lębork

Sekretariat na parterze
z dopiskiem"Rekrutacja bezpieczeństwo żywności"

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
059 8622-180
lub mailowego na adres: piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2022.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu.
Przetwarzanie danych osobowych

    Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku; adres siedziby: ul. Weterynaryjna 1, 84 - 300 Lębork. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest poprzez e-mail: piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl lub nr tel. 59 86-22-180).
 • Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@gdansk.wiw.gov.pl.
 • Cel przetwarzania danych:
  - w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych w związku z realizowaniem zadań przez PIW w Lęborku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
  - wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 • Informacje o odbiorcach danych:
  - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe.
  - podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych.
  Informujemy również, że Administrator Danych nie będzie przekazywał danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 • Okres przechowywania danych:
  - Państwa dane osobowe będą przechowywane w PIW w Lęborku przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 30 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 • Uprawnienia:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Informacje o wymogu podania danych:
  - Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z art 221 Kodeksu Pracy jest  obligatoryjne. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne.
  - Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
  - Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku do celu w jakim zostały zebrane – proces rekrutacji, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.
INNE INFORMACJE:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
 • Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23 . Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
 • Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
 • Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 59 86 22 180.

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (10 maja 2022)
Opublikował: Kamil Jankowski (10 maja 2022, 10:31:26)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (7 czerwca 2022, 10:01:44)
Zmieniono: Wyniki naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 359