Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2022

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (3 lutego 2022)
Wprowadził: Kamil Jankowski (23 lutego 2022, 07:43:47)stanowisko:

Starszy Inspektor Weterynaryjny Do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
termin składania dokumentów: 24 stycznia 2022  23:59
Ogłoszenie nr 90812/ 13.01.2022
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 25

Starszy Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1

Miejsce pracy:
Biuro w Gdańsku 
ul. Kartuska 249, teren powiatu 

Ważne do: 24 stycznia 2022r.

Czym będziesz się zajmować
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • certyfikowanie przesyłek na rynek Wielkiej Brytanii ( w związku z Brexitem),
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji, zestawień dotyczących wysyłek do Wielkiej Brytanii,
 • kontrola wysyłki zwierząt wraz z wystawianiem wymaganych dokumentów,
 • współpraca z innymi zespołami PIW, ze szczególnym uwzględnieniem wysyłek do Wielkiej Brytanii,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zdrowia i ochrony zwierząt,
 • prowadzenie postępowań administarcyjno-egzekucyjnych,
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości,
 • wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE,
Kogo poszukujemy:
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne):
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne,
 • Staż pracy co najmniej 1 rok w Inspekcji Weterynaryjnej na stanowisku Inspektora weterynaryjnego,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych prawa krajowego i prawa UE,
 • prawo jazdy kat.B,
 • znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym ( angielski, niemiecki),
 • udokumentowane ukończone szkolenia, kursy związane z tematyką weterynaryjną,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność pracy w zespole , dyspozycyjność,
Co oferujemy:
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”),
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu,
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych,
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
Dostępność:
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy:
 • praca administracyjna w siedzibie urzędu,
 • czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu,
 • wyjazdy służbowe,
 • biuro znajduję się na piętrze bez windy,
 • praca przy komputerze,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych,
 • praca pod presją czasu,
  Dodatkowe informacje:
  • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
  • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
  • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
  • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.,
  • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  ZATRUDNIENIE NASTĄPI OD 2022R PO UZYSKANIU ZABEZPIECZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TEN CEL.


  Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):
  • CV i list motywacyjny,
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
  • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Aplikuj do: 24 stycznia 2022

  W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 90812" na adres:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
  Ul. Grunwaldzka 25
  83-000 Pruszcz Gdański

  Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 58/692-07-06 lub mailowego na adres: piwprus@gdansk.wiw.gov.pl
  • Dokumenty należy złożyć do: 24.01.2022,
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu,
  • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze,
  Przetwarzanie danych osobowych:
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim, ul Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański. 
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: iodprus@gdansk.wiw.gov.pl,
  • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru,
  • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gd., Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku,
  • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji,
  • Uprawnienia:
   • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   • prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   • art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   • art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
   • art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
  • Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane,
  Wzory oświadczeń:

  metryczka


  Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (13 stycznia 2022)
  Opublikował: Kamil Jankowski (14 stycznia 2022, 13:29:50)

  Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (23 lutego 2022, 07:43:48)
  Zmieniono: Wyniki naboru

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 451