Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021

stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny Do spraw: bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
termin składania dokumentów: 15 maja 2021  23:59
Ogłoszenie nr 77829 / 05.05.2021

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim 
83-000 Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 25

Inspektor Weterynaryjny
Do spraw: bezpieczeństwa żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu: 1
Umowa na czas określony (np. projektu)

Miejsce pracy: Biuro Gdańsk

Ważne do: 15 maja 2021 r.

Czym będziesz się zajmować
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 - wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej
 - nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa żywności
 - nadzór i koordynowanie badań monitoringowych
 - prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 - prowadzenie postępowań administarcyjno-egzekucyjnych
 - nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone
 - Kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych
 - Kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego

Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 - prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 - znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kpa
 - prawo jazdy kat.B
 - znajomość obsługi komputera
 - umiejętność interpretacji przepisów prawa
 - znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 - znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
 - udokumentowane ukończone szkolenia, kursy związane z tematyką weterynaryjną
 - umiejętność stosowania prawa w praktyce
 - umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność
 - doświadczenie zawodowe w Inspekcji Weterynaryjnej

Co oferujemy:
 - Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 - Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 - Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 - Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 - Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 - Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność:
 - Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 - Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy
 - praca administracyjna w siedzibie urzędu
 - czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu
 - wyjazdy służbowe
 - praca przy komputerze
 - biuro w Pruszczu Gd. znajduję się na I piętrze, można skorzystać z windy
 - biuro w Gdański znajduję się na I piętrze, bez windy, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 - Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 - Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 - Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 - Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 - Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 - Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 - kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu
 - kopie świadectw pracy
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz(dokumenty dodatkowe)
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 - kopie zaświadczeń o ukończonych kursach
ewentualne kopie świadectw pracy

Aplikuj do 15 maja 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 77829na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
Ul. Grunwaldzka 25
83-000 Pruszcz Gdański

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 58/692-07-06 lub mailowego na adres: piwprus@gdansk.wiw.gov.pl
 
- Dokumenty należy złożyć do: 15.05.2021
- Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gdańskim, ul. Grunwaldzka 25 tel.58/692-07-06
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: iodprus@gdansk.wiw.gov.pl
 - Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim, Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
 - Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wzory oświadczeń: 
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (5 maja 2021)
Opublikował: Kamil Jankowski (7 maja 2021, 08:10:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 381