Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw: pasz i utylizacji Zespół ds. pasz i utylizacji

miejsce pracy: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII Z/S W PRUSZCZU GDAŃSKIM
termin składania dokumentów: 16 sierpnia 2020  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 66804 z dnia 06.08.2020 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim

Kierownik poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw: pasz i utylizacji
Zespół ds. pasz i utylizacji

WYMIAR ETATU: 1/1
STANOWISKA: 1
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
GDAŃSK
BIURO GDAŃSK , UL. KARTUSKA 249

ADRES URZĘDU:
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII Z/S W PRUSZCZU GDAŃSKIM
UL. WOJSKA POLSKIEGO 16,
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI


WARUNKI PRACY
 - praca administracyjna w siedzibie urzędu
 - czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu
 - wyjazdy służbowe
 - biuro znajduję się na piętrze, bez windy
 - praca przy komputerze

ZAKRES ZADAŃ
 - wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej
 - nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu pasz i utylizacji
 - nadzór i koordynowanie badań monitoringowych, pobieranie próbek
 - prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 - prowadzenie postępowań administarcyjno-egzekucyjnych
 - wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z wykonywania zadań
 - nadzorowanie podmiotów wytwarzających i stosujących pasze
 - obsługa systemów komputerowych dotyczących przedmiotowego zakresu
 - kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych
 - prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem
 - kontrola w zakresie zbierania, transportowania, przetwarzania uppz
 - kontrola podmiotów wykorzystujących uppz
 - realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
 - nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe pokrewne z zakresu spraw należących do działań IW
 - znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych i kpa
 - prawo jazdy kat.B
 - znajomość obsługi komputera
 - umiejętność interpretacji przepisów prawa
 - znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administracyjnego, prawa weterynaryjnego oraz przepisów o służbie cywilnej
 - znajomość ustawy o paszach
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym
 - udokumentowane ukończone szkolenia, kursy związane z tematyką weterynaryjną

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 16.08.2020
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gdańskim
Ul. Wojska Polskiego 16,
83-000 Pruszcz Gdański
z dopiskiem- Oferta zatrudnienia- Inspektor ds. pasz i utylizacji

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pruszczu Gd., ul. Wojska Polskiego 16, tel.58/692-07-06
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: iodprus@gdansk.wiw.gov.pl
 - Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii z/s w Pruszczu Gd.
 - Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych:
 Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Ofert osób nie zakwalifikowanych zostaną zniszczone w terminie 30 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej 

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (6 sierpnia 2020)
Opublikował: Kamil Jankowski (6 sierpnia 2020, 07:34:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 336