Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

uzasadnienie wyboru: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata


Wytworzył: PLW (16 września 2020)
Wprowadził: Wojciech Zalewski (18 września 2020, 15:34:48)



stanowisko:

Inspektor Weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
termin składania dokumentów: 17 sierpnia 2020  23:59




Ogłoszenie o naborze nr 65810 z dnia 16.07.2020 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1
Dodatkowe: pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Miejsce wykonywania pracy:
Lębork

Adres urzędu:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Weterynaryjna 1
84-300 Lębork



WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu (kontrole wykonywane w terenie- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
Stres związany z obsługą Obywateli - interesantów oraz przeprowadzeniem kontroli.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługa innych urządzeń biurowych.
Kontakt z materiałem biologicznym i środkami dezynfekującymi.
Budynek jednopiętrowy bez wind. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, podjazd do budynku.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie rejestru podmiotów zajmujących się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przetwórstwem mięsa, skupem mięsa zwierząt łownych, przetwórstwem ryb, skorupiaków, mięczaków i ich przetworów, produkcją, przetwórstwem i przechowywaniem żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym mleka i jego przetworów,
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych i postanowień wynikających z pełnionego nadzoru,
 • Kontrola przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych i sanitarnych,
 • Realizacja programu badań monitoringowych,
 • Pobieranie próbek do celów diagnostycznych,
 • Kontrola prawidłowości realizacji zadań przez urzędowych lekarzy weterynarii,
 • Przeprowadzanie postępowania mandatowego oraz przygotowywanie wniosków do odpowiednich sądów i prokuratur,
 • Współpraca w zakresie spraw merytorycznych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i innymi organizacjami zajmującymi się oceną jakości środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
 • Prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem systemów RASFF, TRACES, SPIWET na poziomie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,
 • Dokumentowanie badań i odpraw żywności pochodzenia zwierzęcego w handlu i eksporcie,
 • Prowadzenie sprawozdawczości w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego,
 • Sporządzanie i przestrzeganie planów działalności z zakresu nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość prawa weterynaryjnego w zakresie bezpieczeństwa żywności, postępowania administracyjnego oraz przepisów o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, MS OFFICE
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.08.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
  ul. Weterynaryjna 1
  84-300 Lębork
  Sekretariat na parterze

  z dopiskiem"Rekrutacja bezpieczeństwo żywności"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:

 - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku; adres siedziby: ul. Weterynaryjna 1, 84 - 300 Lębork. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest poprzez e-mail: piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl lub nr tel. 59 86-22-180).

 - Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@gdansk.wiw.gov.pl,

Ø  Cel przetwarzania danych:

- w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych w związku z realizowaniem zadań przez PIW w Lęborku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru,

- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Ø  Informacje o odbiorcach danych:

   - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;

   -  podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych.

Informujemy również, że Administrator Danych nie będzie przekazywał danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

Ø  Okres przechowywania danych:

- Państwa dane osobowe będą przechowywane w PIW w Lęborku przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 30 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

 

Ø  Uprawnienia:

               - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

               - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

               - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

               - prawo do usunięcia danych osobowych;

               - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

               - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 - Podstawa prawna przetwarzania danych:

               - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

               - art. 221 Kodeksu Pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

               - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Ø  Informacje o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z art 221 Kodeksu Pracy jest  obligatoryjne. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Ø  Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku do celu w jakim zostały zebrane – proces rekrutacji, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

 

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.bip.gdansk.wiw.gov.pl/index.php?cid=23. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 59 86 22 180

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:

 - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku; adres siedziby: ul. Weterynaryjna 1, 84 - 300 Lębork. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest poprzez e-mail: piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl lub nr tel. 59 86-22-180).

 - Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@gdansk.wiw.gov.pl,

Ø  Cel przetwarzania danych:

- w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych w związku z realizowaniem zadań przez PIW w Lęborku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru,

- wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Ø  Informacje o odbiorcach danych:

   - podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;

   -  podmioty, którym Administrator Danych na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych lub możliwość zapoznania z danymi osobowymi (podmiot przetwarzający – procesor), np. dostawcom usług IT, zadań wspomagających i doradczych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych danych.

Informujemy również, że Administrator Danych nie będzie przekazywał danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

Ø  Okres przechowywania danych:

- Państwa dane osobowe będą przechowywane w PIW w Lęborku przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 30 dni od momentu zakończenia procesu rekrutacji.

 

Ø  Uprawnienia:

               - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

               - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

               - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

               - prawo do usunięcia danych osobowych;

               - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

               - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 - Podstawa prawna przetwarzania danych:

               - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

               - art. 221 Kodeksu Pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

               - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Ø  Informacje o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z art 221 Kodeksu Pracy jest  obligatoryjne. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpatrzenia kandydatury w procedurze rekrutacyjnej, a podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Ø  Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w stosunku do celu w jakim zostały zebrane – proces rekrutacji, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.


INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie można pobrać ze strony http://www.piwlebork.bip2.pl/. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym za kompletne oferty uznaje się oferty zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, życiorys/CV, oświadczenia oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem oraz otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod nr tel. 59 86 22 180

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (16 lipca 2020)
Opublikował: Wojciech Zalewski (30 lipca 2020, 14:41:38)

Ostatnia zmiana: Wojciech Zalewski (18 września 2020, 15:34:48)
Zmieniono: Wstawienie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 428