Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

inspektor do spraw: ds. pasz i utylizacji w zespole ds. pasz i utylizacji

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
termin składania dokumentów: 14 lutego 2020  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 60498 z dnia 01.02.2020 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor
do spraw: ds. pasz i utylizacji
w zespole ds. pasz i utylizacji

WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1
DODATKOWE: Zastępstwo

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
KARTUZY

ADRES URZĘDU:
83-300 KARTUZY, UL. SŁONECZNA 1


WARUNKI PRACY
 - budynek jednopiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
 - praca poza siedzibą urzędu , wyjazdy służbowe

ZAKRES ZADAŃ
 - realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz rozporządzeń 183/2005, 1831/2004, 882/2005, 1069/2009, 999/2001, 142/2011
 - realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
 - raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz
 - nadzór nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze
 - prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005
 - nadzór nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach
 - nadzór nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 183/2005
 - nadzór nad obrotem paszami
 - aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz
 - nadzór nad wytwórniami pasz stosującymi dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego
 - nadzór nad zakładami produkującymi karmy dla zwierząt domowych
 - nadzór nad hurtowniami karm dla zwierząt domowych
nadzór nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów  pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009
 - nadzór nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z art. 18 rozporządzenia 1069/2009

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do działań Inspekcji Weterynaryjnej
 - prawo jazdy kat B
 - prawo wykonywania zawodu
 - znajomość prawa weterynaryjnego w zakresie bezpieczeństwa pasz, postępowania administracyjnego oraz przepisów o służbie cywilnej
 - biegła obsługa komputera
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 - oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat.B
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 14.02.2020
 - Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
83-300 Kartuzy
ul. Słoneczna 1

z dopiskiem" Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej -Inspektor w zespole ds. pasz i utylizacji"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
 - Kontakt do inspektora ochrony danych: 58 681 10 15
 - Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kartuzach
 - Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo do usunięcia danych osobowych;
 - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
- art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszelkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć , wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość , przekonania polityczne , przynależność związkową , pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (1 lutego 2020)
Opublikował: Kamil Jankowski (3 lutego 2020, 10:34:16)

Ostatnia zmiana: Kamil Jankowski (3 lutego 2020, 10:46:14)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 439