Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020

stanowisko:

główny księgowy zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

miejsce pracy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
termin składania dokumentów: 10 grudnia 2019  23:59
Ogłoszenie o naborze NR 57967 z dnia 30.11.2019 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
główny księgowy
zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych


WYMIAR ETATU: 0,6
STANOWISKA: 1
DODATKOWE: Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
TCZEW

ADRES URZĘDU:
UL. 30 STYCZNIA 29
83-110 TCZEW


WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie.
Udział w szkoleniach oraz reprezentacja Urzędu.
Praca przy komputerze.
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do budynku po schodach,brak wind i podjazdów.

ZAKRES ZADAŃ
 - opracowywanie i realizacja planów finansowych w zakresie zatrudnienia, środków budżetowych, dochodów oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 - dysponowanie środkami budżetowymi zgodnie z planem finansowym jednostki
 - kontrola i analiza realizacji dochodów Skarbu Państwa oraz wydatków budżetowych jednostki
 - prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 - sporządzanie listy płac pracowników PIW oraz Urzędowych Lekarzy Weterynarii
 - prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej i podatkowej
 - dokonywanie bieżącej analizy sposobu gospodarowania majątkiem i środkami budżetowymi
 - prowadzenie sprawozdawczości GUS, sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych oraz pozostałych sprawozdań okresowych
 - obsługa systemów komputerowych z zakresu księgowości, obsługa informatycznego systemu obsługi Budżetu Państwa (Trezor)
 - windykacja należności, sporządzanie tytułów wykonawczych i upomnień
 - Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ksiąg inwentarzowych w zakresie własnych i obcych składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz prowadzenie rozliczeń inwentaryzacyjnych
 - kierowanie zespołem ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 - Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 - doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat w obszarze finansów i księgowości
 - spełnienie warunków wynikających z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 - Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 - Znajomość ustawy w zakresie naruszeń dyscypliny finansów publicznych
 - Znajomość przepisów w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych
 - Znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 - Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera oraz programów: Word, Excel, Outlook, Płatnik, programu finansowo-księgowego Finanse Premium, programu kadrowo-płacowego AGA
 - Posiadanie obywatelstwa polskiego
 - Korzystanie z pełni praw publicznych
 - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
 - doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w kierowaniu zespołem

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 - CV i list motywacyjny
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 - Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 - Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
 - Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 - Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 - Dokumenty należy złożyć do: 10.12.2019
 - Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 - Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tczewie
ul. 30 Stycznia 29
83-110 Tczew
godz. 7:30 - 15:30

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 - Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie
Kontakt do inspektora ochrony danych: iodtczew@gdansk.wiw.gov.pl 58 531-15-53 ul. 30 Stycznia 29 83-110 Tczew
 - Cel przetwarzania danych:
  przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
 - Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe mogą być przekazywane: 1. Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 2. Podmiotom współpracującym z PIW w Tczewie w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania administracji publicznej, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne. W szczególności usługi: teleinformatyczne, prawne, doradcze oraz wspierające PIW Tczew w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia, kurierskie, pocztowe, związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zwierających dane osobowe.
 - Okres przechowywania danych:
  czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
 - Uprawnienia:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 - Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 - Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 - Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowana płaca zasadnicza to 2764 zł brutto.

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane .
Oferty, które nie spełniają wymagań formalnych zostaną odrzucone.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
W przypadku dużej liczby kandydatów zostanie przeprowadzony test z wiedzy niezbędnej na stanowisku Głównego Księgowego.
Dokumenty nieodebrane do 3 miesięcy od upływu terminu ich składania zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
 - Wzory oświadczeń niezbędnych w celu rekrutacji

metryczka


Wytworzył: Powiatowy Lekarz Weterynarii (30 listopada 2019)
Opublikował: Kamil Jankowski (2 grudnia 2019, 07:44:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 344